06/24/2019 - 14:28

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων για την Πρόσκληση με Αριθμ. 660/2/7194/13.3.2019 για τη θέση Χειριστών Υποστήριξης Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής

Δημοσίευση του Πίνακα Μοριοδότησης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην με αριθμ. 660/2/7194/13-3-2019 Πρόσκληση προς σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 για τον τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020.

Οι επιτυχόντες της Πρώτης Φάσης Μοριοδότησης θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εν ευθέτω χρόνο για τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη.

Η ενημέρωση θα γίνει με Πίνακα που θα αναγράφει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου (λόγω GDPR)

                                                                          

 

Related files