06/10/2019 - 17:01

Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, της υπ΄ αριθμ. 660/4/8402/29-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου ΣΔΕ.

Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, της υπ΄ αριθμ. 660/4/8402/29-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Αιτήσεων Θεραπείας κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης τους, από τις 11-06-2019 έως και τις 18/06/2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020