05/30/2019 - 11:22

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 6112/372/23-05-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών για την υποστήριξη του προγράμματος.
Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος μέχρι την Πέμπτη 20/06/2019, ώρα 12.00’.

10/7/2019 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 6112/372/23-05-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών για την υποστήριξη του προγράμματος , λόγω των εκλογών.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 12.00’