05/29/2019 - 15:21

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΕΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΕΙ

 

 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για Έλεγχο – αποτύπωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου του κτιριακού συγκροτήματος της ΦΕΙ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα  χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (19.840,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :   05/ 06 /2019 , ώρα:    10 :00 π.μ.

Related files