05/22/2019 - 14:31

Τροποποιητικές Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών 2018-2019

Τηλέφωνο: 213 131 4671
Fax: 213 131 4672
Email:
sxolikesepitropes@inedivim.gr
A
ρ. Πρωτ.: 604/187/15048

Αθήνα,  22/05/2019
ΠΡΟΣ:
Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμων Επικράτειας.

ΘΕΜΑ: «Συμβάσεις Χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών».

ΣΧΕΤ: α.  Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»

           β.  Νόμος υπ.αριθμ. 4547/ΦΕΚ Α΄102/12/06/2019 άρθρο 115

           γ.  Η με αριθ. 140251/Γ4 Aπόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων    (ΦΕΚ 3794/3 Σεπτεμβρίου 2018   ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .

           δ.  H  με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών.

 

  1. Σύμφωνα με την με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  &    Θρησκευμάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών., από 01/05/2019 τροποποιήθηκε- προσαυξήθηκε το ύψος των αμοιβών των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

  1. Σε εκτέλεση της  ανωτέρω   σχετικής Κ.Υ.Α, για  την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες  καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  προέβη στην κατάρτιση τροποποιητικών  συμβάσεων χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019-30/06/2019 , οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/   με  την ένδειξη:

                   «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»

 

Τηλέφωνα  Επικοινωνίας:

213 131 4588 (Λογιστήριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  .

2131314629, 2131314671  για διοικητική στήριξη.

e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

 

  1. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις     Σχολικές Επιτροπές. Τα δύο πρωτότυπα των συμβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν ΑΜΕΣΑ  στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Ίδρυμα  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417  & Κοκκινάκη

Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ

Ομάδα Διοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών

 

Επισυναπτόμενα και συραμμένα στη μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση:

  • Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (μόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή.

 

  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.

 

  • Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών &  καταβολής των αμοιβών τους μέσω αυτής .

 

Επίσης , θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα στοιχεία της σύμβασης, πριν την υπογραφή της,  (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ).

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).

 

Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού.

Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Σώματος, πλην του Προέδρου, για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε τη σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύει το Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής με το οποίο εξουσιοδοτείται το μέλος αυτό.

  1. Παρακαλούμε  στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας και την ΑΜΕΣΗ αποστολή των συμβάσεων.

 

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ένα πρωτότυπο.

 

  1. Για  ενημέρωση σας, αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Γραφείο Αντιπροέδρου Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ομάδα Τεχνικής Στήριξης Προγράμματος

Ομάδα Δ/κης Στήριξης Προγράμματος

Δ.Δ.Ο.Υ.