05/20/2019 - 15:29

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την επιλογή Υπευθ.Ομάδας Έργου ΣΔΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.660/4/8402/29.3.19 Πρόσκληση Εκδ.Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Πράξης«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»ΟΠΣ 5002546

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου Σ.Δ.Ε., όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ.: 660/4/8402/29.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ 5002546  (Αρ.Απόφασης ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 6181/370/16-5-19).

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Τρίτη, 21/05/2019 έως και τη Δευτέρα 27/05/2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ της σχετικής Πρόσκλησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

logo2014-2020