03/29/2019 - 14:21

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της με ΑΠ:660/7/34350/19-10-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος προς σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο πλαίσιο Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–Νέα Φάση»

Σύμφωνα με την αριθμό  6100/362/20-03-2019 απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ:6ΟΕΥ46ΨΖΣΠ-ΩΝΩ)

«Α)Το Δ.Σ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αφού έλαβε υπόψη του: α) Τα Πρακτικά των Επιτροπών εξέτασης ενστάσεων β) Το διαφορετικό σκεπτικό που διαμορφώθηκε στην κάθε επιτροπή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις παραμέτρους της πρόσκλησης και όλα τα σχετικά με την πρόσκληση έγγραφα και γ) Τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αποδέχεται για την παρούσα διαδικασία την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: Να θεωρηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, βάσει της με αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 πρόσκλησης των Κ.Δ.Β.Μ., ως Δημόσιοι Υπάλληλοι και να διαμορφωθούν κατά το σκεπτικό αυτό οι πίνακες του Διαγωνισμού. Β) Εγκρίνει κατά τα λοιπά τα πρακτικά των επιτροπών ενστάσεων και την ανάρτηση των αναμορφωμένων πινάκων.»

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξης τους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, καθώς και για την αίτησή τους όπως διαμορφώθηκε με την εξέταση της ένστασης, μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της αίτησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

logo2014-2020