03/31/2019 - 00:00

Απολογισμός Επικοινωνιακών Δράσεων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2018

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο Απολογισμός Υλοποίησης των Επικοινωνιακών Προγραμμάτων εκάστου έτους κατατίθεται, από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, στη Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέχρι 31/3 του επομένου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Παράλληλα, οι φορείς αναρτούν στην ιστοσελίδα τους μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους τον απολογισμό του προηγούμενου έτους_

ΠΗΓΕΣ : media.gov.gr  & mindigital.gr

Related files