03/26/2019 - 18:09

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για"α) Αναθεώρηση της Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας&Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της ΦΕΙ β)σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο χώρο εστιατορίου-μαγειρείου της ΦEI τεμ1"

Καλούμε: κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη «α) Αναθεώρησητης ΜελέτηςΕνεργητικής Πυροπροστασίαςκαι Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών που προκύπτουν από τη Μελέτη αναθεώρησης του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων

β) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιώνστο χώρο εστιατορίου-μαγειρείου του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων. » με συνολικό προϋπολογισμό έως #5.887,17#€ πλέον του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να αποστείλουν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός της λήξης προθεσμίας των προσφορών. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο. Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147) του συγκεκριμένου συνοπτικού διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή, περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό αρχείο στα συνημμένα.

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.