03/13/2019 - 13:12

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης&Πίνακας Απορριφθέντων Yποψηφίων της AΠ:660/1/2727/23-1-19 Πρόσκλησης Εκδ.Ενδ/ντος για τη θέση Διαχειριστή Τ.Π.Ε.-Πράξης«Κ.Δ.Β.Μ. ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Προσωρινός πίνακας κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων για τη θέση του Διαχειριστή Τ.Π.Ε. μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–ΝΕΑ ΦΑΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/1/2727/23.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4346ΨΖΣΠ-6ΨΜ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αρ.Απόφασης Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:6090/361/12-03-2019–ΑΔΑ:ΨΕΣΤ46ΨΖΣΠ-93Μ)

Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων: από 14/03/2019 έως και 20/03/2019

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως και τις 20/03/2019Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ιδιοχείρως δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

logo2014-2020