01/24/2019 - 15:05

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδ/ντος για σύναψη σύμβασης έργου για έναν (1) Διαχειριστή Τεχνολογιών Πληροφορικής&Επικοινωνιών Κεντρικής Ομάδας Έργου (Πράξης ΚΔΒΜ-Νέα Φάση).

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.έχοντας υπόψη την υπ'αρ.6011/354/18.1.19 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:ΩΘ4346ΨΖΣΠ-6ΨΜ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΝΑΝ (1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/01/2019 (ώρα 11:00) έως και 08/02/2019 (ώρα 14:00) 

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 & στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμ.Κεντρικής Γραμματείας (2ο όροφος).

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

logo2014-2020