01/09/2019 - 15:22

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Δ.Π.Θ.

Με βασικό σκοπό την άμβλυνση των προβλημάτων του ισχύοντος νομικού πλαισίου της φοιτητικής μέριμνας προς όφελος των φοιτητών υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης & Δημοκριτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στις 8/1/2019.

Τα Ιδρύματα έχοντας τη βούληση της επίλυσης των προβλημάτων της φοιτητικής μέριμνας προέβησαν στην πράξη της υπογραφής της σύμβασης με σκοπό

  1. Βραχυπρόθεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους φοιτητές σχετικά με την σίτιση και την στέγαση τους και την εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου παροχής αυτών.
  2. Μεσοπρόθεσμα την εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών της φοιτητικής μέριμνας στο Δ.Π.Θ.
  3. Μακροπρόθεσμα την επισκευή, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό αυτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δ.Π.Θ. μεταξύ των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων στις 17 Δεκεμβρίου παρουσία και των εστιακών φοιτητών της Κομοτηνής, το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεσμεύθηκε :

  • για την εφαρμογή των αναφερομένων στις ανακοινώσεις της Διοίκησής του στις 6/12 και 14/12/2018,
  • για την δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας με τους εστιακούς φοιτητές Ξάνθης & Κομοτηνής σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ. όσον αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση και άμεση επίλυση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν και
  • για την δημιουργία Εφαρμογής στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο φοιτητές των εστιών οικονομικής διαχείρισης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. _

                 Πηγή: Youtube.com