12/12/2018 - 13:49

Ανοικτή Πρόσκληση για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος Σ.Δ.Ε.Λαμίας (σχ.περιόδου 2018-19)

Το Σ.Δ.Ε. Λαμίας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την επισκευή - συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 11-ΣΔΕ ΑΠ8-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

logo2014-2020