12/03/2018 - 12:37

Ανακοίνωση για Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμων Επικράτειας για συμβάσεις χρηματοδότησης ετ.2018-19

Για χρηματοδότηση των Σχολ.Επιτροπών,οι οποίες θα καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/στριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ) ισχύουν τα ακόλουθα :

1.Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχειών που υποβλήθηκαν και την διασταύρωση με συμπληρωματικά στοιχεία, γνωστοποιείται ότι έχουν καταρτιστεί οι Συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών,οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/

2.Στις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθαριστριών, όπως ορίζονται στην με αρ.7867/1.9.2017 Κ.Υ.Α ΥΠΠΕΘ και Υπ.Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3083/06.09.2017Β΄ για τις αίθουσες κλασικού και για αίθουσες ολοημέρου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές,για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ)

3.Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην Σύμβαση.   

Τηλ.επικοινωνίας 213 131 4588 (Λογιστήριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ) σχετικά με τη χρηματοδότηση και 213 131 4671 για Διοικητική στήριξη-

Ε-mail sxolikesepitropes@inedivim.gr και Website http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes

4.Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά από τις Σχολικές Επιτροπές.

Τα δύο πρωτότυπα των συμβάσεων θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν με τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής, από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και θα αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση

Ίδρυμα  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417  & Κοκκινάκη

Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ

Ομάδα Διοικητικής Στήριξης Σχολικών Επιτροπών.

Επισυναπτόμενα&συραμμένα στη μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά,όπως αναφέρεται&στη σύμβαση:

-Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου, από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (μόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή.

-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.

-Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών &  καταβολής των αμοιβών τους μέσω αυτής .

-Πίνακα στοιχείων απασχολούμενων υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προέδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5.Να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηματοδότηση!

Επίσης, να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία της σύμβασης και πριν την υπογραφή της (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ).

Εάν υπάρχει τυχόν διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν.

(ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).

Επισημαίνεται ότι είναι αδύνατη οποιαδήποτε αλλαγή του ποσού.

Σε περίπτωση που η Σχολική Επιτροπή έχει νόμιμα εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο μέλος του Σώματος, πλην του Προέδρου, για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε τη σύμβαση θα πρέπει να συνοδεύει το Πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής με το οποίο εξουσιοδοτείται το μέλος αυτό.

6.Μετά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης και από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα επιστραφεί στην κάθε Σχολική Επιτροπή από τις Υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ένα πρωτότυπο.

7.Για  ενημέρωση, αναφορικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμ.Οικ.Διαχείρισης-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ/ΔΔΟΥ-Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ._