08/06/2018 - 16:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΑποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος και ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της Φ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τεμ. 1)

 

 Καλούμε: κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο " Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος και ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της Φ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τεμ. 1)" με συνολικό προϋπολογισμό έως #32.500,00#€ πλέον του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να αποστείλουν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός της λήξης προθεσμίας των προσφορών. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο. Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147) του συγκεκριμένου συνοπτικού διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή, περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό αρχείο στα συνημμένα.

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 04/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ.