08/01/2018 - 15:09

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 5691/335/25.07.2018 Aπόφαση του Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ :ΨΦ5Τ46ΨΖΣΠ-Θ6Ν), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για  μία  (1)  θέση  για  τη  διοικητική  και  μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο από τις 10.00 έως 13.00 ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος μέχρι την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 13.00.  

Λόγω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (679/2016) τα αποτελέσματα της πρόσκλησης θα αναρτηθούν χωρίς ονοματεπώνυμο και μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία των αιτήσεων.

Μετά την κατάθεση ή την αποστολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα 213 131 4554 και 213 131 4555 για να ενημερώνονται για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους.

Πληροφορίες για την πρόσκληση στα τηλέφωνα213 131 4414,  213 131 4421 και  213 131 4664.