06/22/2018 - 16:19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + / YOUTH της Ε.Μ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Α.Π. 620/12/2018 )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/12/2018

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου / διαχείρισης ρίσκου για τις ανάγκες του προγράμματος

ERASMUS + / YOUTH της Ε.Μ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

CPV : 79212000-3

                  Προϋπολογισμός: 18.480,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

Διάρκεια Σύμβασης : Από 1/9/2018 έως 31/8/2019

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

06-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

έως και την 05-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00