06/12/2018 - 14:24

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite» (Α.Π. 620/10/2018)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/10/2018

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Παροχή υπηρεσιών συντήρησης / υποστήριξης / επέκτασης με νέα λειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΙΧΜΕΣ Business Suite»

CPV : 72263000-6

                  Προϋπολογισμός: 51.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

        Προϋπολογισμός Προαίρεσης : 7.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Ανάθεσης:  Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

     26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:

έως και την 25-06-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Related files
teyhos_aixmes.pdf (1.06 MB)
teyd_aihmes.doc (122.5 KB)