05/15/2018 - 13:38

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Eye Opener”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Γ Ι Α   Τ Η Ν   Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία ανακοινώνει ότι 4-9 Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ελλάδα με τίτλο “Eye Opener”. Το “Eye Opener” προσφέρει μια διεθνή μαθησιακή εμπειρία σε νέους και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για τη δημιουργία ποιοτικών έργων ανταλλαγής νέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Νεολαία σε Δράση. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως βασικό στόχο να παρέχει μια ενημερωμένη εισαγωγή στο Πρόγραμμα Erasmus + Youth in Action, με επίκεντρο τη νεολαία. Οι ανταλλαγές και η ευκαιρία που αντιπροσωπεύουν για την ενίσχυση της ενεργού (ευρωπαϊκής) συμμετοχής των νέων, ειδικά (όχι όμως αποκλειστικά) για τους νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα. Άλλοι στόχοι του “Eye Opener” είναι:

-H ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για τη διοργάνωση μιας ανταλλαγής νέων, βασισμένης σε αρχές μη τυπικής μάθησης, καθώς και τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus + Νεολαία σε δράση.

-Να επιτραπεί στους συμμετέχοντες ο συλλογισμός σχετικά με τη μάθησή τους και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία μάθησης Youthpass και την εφαρμογή του ιδιαίτερα στην ανταλλαγή νέων.

-Να προσφερθεί η ευκαιρία να συναντηθούν πιθανές ομάδες εταίρων και να πραγματοποιηθούν επαφές και συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους αρχηγούς ομάδων νέων (youth leaders) , οι οποίοι θα συμμετέχουν μαζί με 1 ή 2 νέους (youth workers) από τον οργανισμό τους ( ηλικίας 15-18 ετών). Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ της Ελλάδας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί σε ποσοστό 95%. Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-opener-greece.7302/.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 15 Ιουνίου 2018. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Β. Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση tcaseminars@inedivim.gr

Erasmus+

 erasmusplusyouth.gr

Related files