04/24/2018 - 12:32

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ"

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 5432/324/04.04.2018 Aπόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΩΖ3Δ46ΨΖΣΠ-71Τ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/2/13144/24-04-2018, για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για  μία  (1)  θέση  για  τη  διοικητική  και  μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο από τις 10.00 έως 13.00 ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2οόροφος μέχρι την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00. 

 

Related files