01/05/2018 - 14:48

Έγκριση Πρακτικών Εξέτασης των Ενστάσεων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ΄αρ. 660/7/33090/7.8.2017 Πρόσκληση Εκδ. Ενδιαφέροντος

α) Πρακτικά Επιτροπών Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄ αριθμ. 660/7/33090/07.08.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020», ΟΠΣ  5002546, (Αρ. Απόφασης ΔΣ/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 5158/314/29.12.2017) ΑΔΑ : 7ΘΒΣ46ΨΖΣΠ-ΗΧΟ.

β) Δημοσιοποίηση του αριθμού τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, της σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Oι υποψήφιοι, καλούνται εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 08-01-2018 και ώρα 00.00. έως και την Τρίτη 09-01-2018 και ώρα 24.00, να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να τροποποιήσουν τη σειρά προτίμησης των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν τροποποιήσει τη σειρά προτίμησης, θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων ημερών  από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο/η ενδιαφερόμενος/η  δύναται  να  υποβάλει  Ιεραρχική  Προσφυγή  κατά  της  Απόφασης  του  Δ.Σ.  που επικυρώνει  το  Πρακτικό  των  Ενστάσεων  και  τους  Οριστικούς  Πίνακες,  η  οποία  θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά  για  το  παραδεκτό  της  Ιεραρχικής  Προσφυγής  με  παράβολο  υπέρ  του  Ελληνικού Δημοσίου αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ).

logo2014-2020

Related files