09/26/2017 - 13:05

Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής της κ.Καλογιαννίδου Σοφίας, κατά των οριστικών πινάκων για την υπ΄αρ.:660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκληση Εκδ.Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου,Πράξη ΣΔΕ.

Εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής της  κας Καλογιαννίδου Σοφίας ,   κατά της απόφασης του Δ.Σ. με αριθμό: 4706/266/26-04-2017, που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και εγκρίνει την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, της υπ΄αριθμ. : 660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την  επιλογή  εκπαιδευτικού  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  της  Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

 

Related files