09/26/2017 - 12:55

Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κ Παπακίτσου Βασιλικής κατά των οριστικών πινάκων για την υπ΄αρ.660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκληση Εκδ.Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπ/κού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου,Πράξης ΣΔΕ

Εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Παπακίτσου Βασιλικής, κατά της απόφασης του Δ.Σ. με αριθμό: 4706/266/26-04-2017, που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και εγκρίνει την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, της υπ΄αριθμ. : 660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

Related files