05/30/2017 - 13:33

Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρακτικού 3ης Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων & Οριστικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ Περιφέρ. Κρήτης & Γνωστικού Αντικειμένου Πληροφορικής

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατατάξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Κρήτης και Γνωστικού Αντικειμένου Πληροφορικής.  

Δικαίωμα υποβολής ιεραρχικών προσφυγών βάσει της υπ’ αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017(σελ. 14) : 31/05/2017 έως και 07/06/2017.

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πρακτικό της 3ης Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατατάξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Κρήτης και Γνωστικού Αντικειμένου Πληροφορικής, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του τροποποιημένου πρακτικού της 3ης Επιτροπής εξέτασης ενστασεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/3/6138/14.02.2017 (ΑΔΑ:7ΙΡΓ46ΨΖΣΠ-ΩΑΑ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002546  (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 4753/273/29-5-2017 - ΑΔΑ: Ψ0ΓΔ46ΨΖΣΠ-ΛΘΠ)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Τροποποιημένο Πρακτικό της 3ης Επιτροπής Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες της Περιφέρειας Κρήτης και Γνωστικού Αντικειμένου Πληροφορικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σελ. 14) σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι έως και τις 07/06/2017.