05/18/2017 - 18:12

Οριστικοί πίνακες κατάταξης:Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ σύμφωνα με την υπ'αρ.660/4/6139/14.02.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δικαίωμα υποβολής ιεραρχικών προσφυγών βάσει της υπ’ αριθμ. 660/4/6139/14.02.2017 (σελ. 16) : 19/05/2017 έως και 25/05/2017

Πρακτικά Επιτροπών Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων , όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών εξέτασης ενστασεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ. 660/4/6139/14.02.2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΞ46ΨΖΣΠ-ΙΗ0) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση 2014 -2020»,με κωδικό ΟΠΣ 5002546 (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 4736/272/18.05.2017- ΑΔΑ: 720Δ46ΨΖΣΠ)
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σελ. 16) σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι έως και τις 25/05/2017”
 
Οι επιλεγέντες Σύμβουλοι Ψυχολόγοι και Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας των ΣΔΕ θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος, οι επιλεγέντες Σύμβουλοι καλούνται να απαντήσουν για την αποδοχή ή μη της  προτεινόμενης θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sde@inedivim.gr .