04/11/2017 - 10:21

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+

Μέχρι τις 30 Μαϊου 2017 μπορείτε να συμμετέχετε στην Ανοιχτή Διαβούλευση για την Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος απαντώντας ηλεκτρονικά στο ερωτηματόλογιο https://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/greek

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν σχόλια και απόψεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία των στόχων του προγράμματος Erasmus +, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επίτευξή τους και τον βαθμό υλοποίησης αυτών των μέτρων

Επίσης, θα συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τη συνοχή του προγράμματος και την προστιθέμενη αξία του όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, σε σύγκριση με το τι θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνα τους τα κράτη.
Η διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση απόψεων ιδίως από εκείνους που δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει σε ειδικές έρευνες σχετικές με αυτή την αξιολόγηση.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και άλλα δεδομένα και στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν για την εν εξελίξει ανεξάρτητη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus +.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_el

EU-flag-Erasmus-_vect_POS