05/20/2024 - 14:47

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και του Αθλητισμού 2021 -2027.

Στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα  Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027, αναρτώνται προσωρινοί πίνακες Αξιολόγησης.
 
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 
Η ένσταση υποβάλλεται μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4 στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος
 
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης ένταξης του υποψηφίου.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται αποκλειστικά με την ανωτέρω μορφή (ταχυδρομικά) και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με email ή fax , δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.
Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αποδεικτικό εξόφλησης του.
Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζει την ημερομηνία μέχρι την οποία υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής ενός παραβόλου.
Για την έκδοση και πληρωμή ενός e-παραβόλου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:
1. Tον τύπο του παραβόλου (Οριζόντια παράβολα / Κατηγορία: Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών / Τύπος: Ένσταση σε διαγωνισμό),
2. Tο ποσό 20,00 €,
3. Tον ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο για το άτομο για το οποίο θα εκδοθεί το eπαράβολο,
4. Tον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία), για την περίπτωση επιστροφής,
5. Tο πεδίο "πρόσθετα στοιχεία" (μη υποχρεωτικό πεδίο). Στο πεδίο αυτό ανάλογα με
τον τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί από το Φορέα να συμπληρωθεί κάποια
ειδική πληροφορία (π.χ. αριθμός Διαβατηρίου ή τόπος Γέννησης ή ΑΜΚΑ ή
αρ.σύμβασης σε ενστάσεις κ.λ.π.), όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον
αρμόδιο Φορέα.
6. Εναλλακτικά μπορεί να εκδοθεί e-παράβολο χωρίς ΑΦΜ, συμπληρώνοντας τα πεδία
Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ημερομηνία Γέννησης.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για να υπάρχει η δυνατότητα
τυχόν επιστροφής του e-παραβόλου.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-παραβόλου αποτελεί η πληρωμή
του. Μη πληρωμένα παράβολα δεν θα γίνονται αποδεκτά.