03/01/2024 - 12:12

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 11304/666/25.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 11304/666/25.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων, για τις ειδικότητες: Συντονιστής Έργου, Διοικητικά Υπεύθυνος, Βοηθός Μάγειρα, Φροντιστής-Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, Κοινωνικός Λειτουργός.