01/18/2024 - 16:53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 701/10/32253/30-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 701/10/32253/30-10-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργάτη IT OFFICER των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εrasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας & Αθλητισμού και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι για τη θέση του ΙΤ Officer, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα Συνεντεύξεων που αναρτάται συνημμένα, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων. 

Όσοι υποψήφιοι θα υλοποίησουν τη συνέντευξη με φυσική παρουσία, θα προσέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα.

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως φέρουν μαζί τους το δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα ζητηθεί η επίδειξή του κατά την είσοδό τους στο κτίριο.

Τηλ. επικοινωνίας: 2131314441, 2131314421 

email: doga.p@inedivim.gr

 

Related files