11/15/2023 - 12:43

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 701/9/23075/20-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 701/9/23075/20-07-2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση συνεργάτη χειριστή Junior στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν  11360/669/14.11.2023 Απόφαση Δ.Σ.

Related files