07/12/2023 - 14:03

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:«Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης» Υποέργo 6 της Πράξης «Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5123948

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης»

Υποέργo 6 της Πράξης

«Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5123948

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

                                             έντεκα (11) μήνες

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

621/02/2023

CPV

79410000-1 , 79420000-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

176.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

218.240,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

                         βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3/08/2023  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                             28/07/2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15:00