07/06/2023 - 16:02

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες προώθησης για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, και δημιουργία βίντεο για τα προγ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες προώθησης για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, και δημιουργία βίντεο για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps για το έτος 2023.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

ΕΩΣ 15.12.2023

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/14/2023

CPV :

79340000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

84.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

                      27/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως  24/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ