Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ( Κ.Π.Ε.) Β΄ Κύκλος

Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αριθμεί 30 χρόνια παρουσίας, με πρώτο το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας Αχαΐας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993. Το δίκτυο των Κ.Π.Ε. εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε περαιτέρω χάρη στα αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδας (Β΄ και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Ο αριθμός των Κ.Π.Ε. αυξήθηκε σε 53 κέντρα που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ολιστικά αλλά και να το προσεγγίζουν διεπιστημονικά. Μέσω της δράσης των Κ.Π.Ε., αναπτύσσονται, προωθούνται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης με γνώμονα τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το πεδίο δραστηριοτήτων των Κ.Π.Ε. ορίζεται από:

 • Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία
 • Την προώθηση της έρευνας στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Τη διάχυση της πορείας και των αποτελεσμάτων της δράσης των Κ.Π.Ε. (επικοινωνιακή στρατηγική)

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εμπίπτουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο εκάστοτε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι συναφείς με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στην οποία βρίσκεται αυτό με σκοπό την προβολή των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας του τόπου.

Ενδεικτικά και σε γενικές γραμμές η θεματολογία αφορά σε:

 • Φυσικό περιβάλλον (Οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα) – Διατήρηση & Υποβάθμιση
 • Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Ανθρώπινη παρέμβαση – επιπτώσεις
 • Φυσικούς πόρους (υδάτινοι πόροι, δάση, χρήσεις γης)
 • Κλιματική αλλαγή
 • Αστικό & περιαστικό πράσινο – Αξιοποίηση, διατήρηση & προστασία
 • Πηγές ενέργειας
 • Οικολογικό αποτύπωμα
 • Ανακύκλωση
 • Κομποστοποίηση
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ)
 • Διεύρυνση υφιστάμενων θεματικών ενοτήτων εστιάζοντας στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική τους υπόστασή τους

 

Αναμενόμενα  αποτελέσματα  από  τη  λειτουργία  των  Κέντρων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι μαθητές
 • Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Εποικοδομητική προσέγγιση  νέων  γνώσεων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καλλιέργεια αξιών  και  ολιστική  θεώρηση  του περιβάλλοντος
 • Επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε. – βελτιστοποίηση τρόπου διδασκαλίας και εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων
 • Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, συνεχής ανανέωση  και ενημέρωσή του

Τα προγράμματα των Κ.Π.Ε. είναι ημερήσια ή πολυήμερα και υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους για τις σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους, κατόπιν έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, ως επί το πλείστον κατά το μήνα Οκτώβριο. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Πράξη με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» υλοποιήθηκε μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», από το Μάρτιο 2016 μέχρι και τον Οκτώβριο 2019, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό  2.960.000 €.

Μέσω του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιείται και η Πράξη με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος), από το Νοέμβριο 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 1.880.180,80 €.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν. 4115/2013), αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Β’ κύκλος» ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9, με MIS 5050677, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Διαχείριση της Πράξης εποπτεύεται από την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ομάδα Έργου  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τηλ.: 213 – 131 4626 / 4651 / 4655 / 4665 / 4654 Τεχνική Υποστήριξη

          213 – 131 4659 Δικτύωση

          213 – 131 4656 / 4654 Οικονομική Διαχείριση

e-mail: kpe@inedivim.gr

Website: kpe.inedivim.gr

 

 

Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/1/10896/05-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας. Νίκης Κεραμέως και του Προέδρου ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Κωνσταντίνου Δέρβου σε ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος».

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος».

Πίνακες διεξαγωγής Συνεντεύξεων στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος»

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών Ομάδας Έργου, της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Πρ/τος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,Εκπαίδευση & ΔΒΜ 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών στο Κ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ