Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών επί των Οριστ. Αποτελεσμάτων της υπ άρ.660/9/69134/29.09.2014 επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Ψυχολόγων για το Πρόγραμμα ΣΔΕ και Τελικοί Πίνακες κατάταξης των ΣΔΕ Άρτας,ΣΔΕ Αχαρνών και ΣΔΕ Τυλισού

-A +A
A A
Κείμενο: 
Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών επί των Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ άριθμ. 660/9/69134/29.09.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγων για το Πρόγραμμα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τελικοί πίνακες Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων βάσει του υπ΄αριθμ. πρωτ. Κ1/62083/21-04-2015 Έγγραφου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νεάς Γενιάς με θέμα “Διαβίβαση οριστικών πινάκων”,  στο οποίο επικυρώθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων για το ΣΔΕ Άρτας, ΣΔΕ Αχαρνών και ΣΔΕ Τυλίσου όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των Ιεραρχικών Προσφυγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 3032/132/26-03-15, 3033/132/26-03-15 και 3034/132/26-03-15 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

Facebook Like Box