ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (2014-1-EL01-KA104-001212)

ΜΑΛΤΑ 29/03/2015 έως 10/04/2015

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που πραγματοποίησε το ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ με τίτλο «Technology Enhanced Learning (TEL)» στην Μάλτα με τη συμμετοχή 4 εκπαιδευτών.

Ο βασικός στόχος της κινητικότητας ήταν η διεύρυνση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), την γνωριμία και την εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας μέσω εργαλείων που προσφέρει ο τομέας της πληροφορικής.

Τα μαθήματα και οι συνεδρίες που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες του ΣΔΕ Βόλου, ήταν πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν δια-δραστικές μέθοδοι διδασκαλίας σε μορφή εργαστηρίων, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσω της εκπόνησης ομαδικών εργασιών. Επιπλέον η παρακολούθηση τέτοιου τύπου σεμιναρίου είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, γνώρισαν  νέα εργαλεία και λογισμικό όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστού τύπου τάξεις, σε απευθείας σύνδεσης μοντέλα μάθησης προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές ενεργό ρόλο.

Το ΣΔΕ Βόλου απέκτησε δημοσιότητα και αναγνωσιμότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή από εκπαιδευτές από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτές του ΣΔΕ Βόλου να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν μεθόδους όπου εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Κατά την επιστροφή των συμμετεχόντων εκπαιδευτών έγινε παρουσίαση σε συναδέλφους και μαθητές του σχολίου τα εργαλεία όπου διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της ιστοσελίδας όπου κατασκεύασαν ως τελική εργασία, σε εκπαιδευτές και μαθητές. Ως αποτέλεσμα το μεγάλο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν οι μαθητές για μάθηση μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.