ΙΕK NΕΑΠΟΛΗΣ (2013-1-GR1-LEO01-15052)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2/03 /2014-29/03/2014

 

Το ΙΕΚ Νεάπολης πραγματοποίησε στην Πορτογαλία του πρόγραμμα κινητικότητας με τίτλο «Ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων σε Θερμικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις”, στο οποίο συμμετείχαν 15 σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων». 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τη δομή οργάνωσης της ειδικότητάς τους, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η γνωριμία με νέες μεθόδους και τεχνικές, ο χειρισμός περίπλοκων εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Συγκεκριμένα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν χώρους εργασίας και τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν εγκαταστάσεις σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων, να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε θερμικές και υδραυλικές αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τέλος να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα για τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την χρήση των εργαλείων.

Οι αποκτηθείσες εμπειρίες θα συμβάλλουν στην διεύρυνση των οριζόντων των καταρτιζομένων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.