Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

Δημήτριος Ζέρβας

Πρόεδρος

Πανάγος Γεωργόπουλος

Αντιπρόεδρος

---

Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Τσίτσικας

Μέλος

Χαρίκλεια Ξάνθη

Μέλος

Γιώργος Χριστοφής

Μέλος

Τομαράς Κωνσταντίνος
(Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Μέλος