Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» υλοποιείται με φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και με φορείς εποπτείας τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» και σε εφαρμογή του Ν.4763/2020, επιδιώκεται η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, αντίστοιχων προσόντων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η πράξη στοχεύει στη βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ, ιδιωτικών και δημοσίων, αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

H πράξη αφορά τους καταρτιζόμενους που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση από 01/09/2021 και αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει έως και 30/06/2023

Μπορείτε να βρείτε  τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» πατώντας εδώ.

 

 

 

Επικοινωνία:

e-mail: praktiki.iek@inedivim.gr

 

Ροή