ΕΣΠΑ 2014 - 2020

«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

 

       

 

Τα  Κέντρα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.)  ξεκίνησαν τη λειτουργία τους  το 1993, καθώς το πρώτο ΚΠΕ λειτούργησε τότε στην Κλειτορία  Αχαΐας.  Κατά τη  διάρκεια  του Β΄  και  Γ΄  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης ο θεσμός εδραιώθηκε και παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των Κ.Π.Ε. στη χώρα. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 53 ΚΠΕ.

Βασικός στόχος  των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε  τοπικό,  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο,  ευαισθητοποιώντας  τους  μαθητές  σε  θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από:

 • Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον
 • Την προώθηση της έρευνας στον χώρο της Π.Ε.

Η θεματολογία των δράσεων που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σε άμεση συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών στις οποίες βρίσκονται τα Κέντρα, και, ενδεικτικά, αφορά σε:

 • Αειφόρο ανάπτυξη
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση φυσικών πόρων
 • Διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων
 • Ανακύκλωση
 • Κομποστοποίηση
 • Ατμοσφαιρική ανάπτυξη.

Αναμενόμενα  αποτελέσματα  από  τη  λειτουργία  των  Κέντρων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων με στόχο την ενεργή τους συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Η  απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  η  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  σχετικά  με  το περιβάλλον
 • Η  επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε., ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν τις παραπάνω γνώσεις στην τάξη
 • Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.

Τα προγράμματα των ΚΠΕ είναι ημερήσια ή πολυήμερα και υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους για σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσής τους, κατόπιν έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, συνήθως κατά το μήνα Οκτώβριο. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Από 1/3/2016 έως 31/12/2016 Η Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό  817.800€.

Η Διαχείριση της Πράξης εποπτεύεται από την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ομάδα Έργου  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τηλ.: 213 – 131 4652 / 4653 / 4654 / 4656 / 4657

Fax: 213 – 131 4651

E-mail: kpe@ein.gr

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Το πρόγραμμα Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στην οικογένεια, τόσο στα ενήλικα όσο και στα ανήλικα μέλη της, στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της περιοχής εμβέλειας του κάθε Κέντρου.

Στόχος του προγράμματος των Κέντρων είναι η κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών, εφήβων και όλης της τοπικής κοινωνίας κάθε περιοχής, για τη ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την ενίσχυση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη.

Στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία πραγματοποιούνται σεμινάρια και επιμορφώσεις για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση, στην ενεργητική δραστηριότητα και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Τρόπος συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία αναφέρονται στο kpe.inedivim.gr

Το Πρόγραμμα Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες 07

Σύγκλισης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Το Πρόγραμμα Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στο πλαίσιο των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται με τη χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 213-1314652-4657

Fax

 213-1314651

E-mail

kpe@ein.gr

Ιστοχώρος

kpe.inedivim.gr

Συνδεθείτε  στην Διαδικτυακή Πύλη των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιολογείται ως χρήσιμη η παραχώρηση της ηλεκτρονικής 5-τομης έκδοσης e-book του έργου «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» για απεριόριστο σύνολο χρηστών, με μοναδικό περιορισμό την μη εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου του. Η διάθεση του περιεχομένου αυτού προς τους εκπαιδευτικούς και τους ωφελούμενους, θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr).

Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω έκδοση είναι ελληνικά υποτιτλισμένη και εγκεκριμένη από την National Geographic Society.

 National Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.1 - ΒιοποικιλότηταNational Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.2 - Κλιματική Αλλαγή

National Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.3 - Τα Δάση του ΠλανήτηNational Geographic - Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος vol.4 - Υδάτινοι Πόροι

ng-egkykpolaideia-perivalon-5-ripansi

 

Pages

Pages

Ροή