Ευρωπαϊκά Προγράμματα

GGDBMNG-320

SDE2015-300
ideatree-15-120x600

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ανακοινώνει τη διενέργεια β΄ επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 13: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για παλιότερες δράστηριότητες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στις παρακάτω ιστοσελίδες των συγχωνευμένων φορέων: